nambi是什么意思 nambi的读音、翻译、用法

nambi是什么意思 nambi的读音、翻译、用法

nambi是南非班图语中的词语,意思是“孩子”。在南非班图语中,这个词语可以用于指代任何年龄的孩子。

例句:

1. Nambi wa nhweha. (这个孩子很聪明。)

2. Abafazi bakhuluma nabantwana babo ngebhadi. Ngiyakuthanda nami kangaka, nami ngizohlala nginambithi. (这些女人正在和自己的孩子们谈论着他们的父亲。我也爱我的孩子,我会一直支持他们。)

3. Ntombi yakhe inambithe sengathi izakuba umama omuhle kakhulu. (他的女儿非常可爱,看起来就像是一个非常漂亮的妈妈。)

4. Nambitha uyazi ukuthi kukhona abantwana abaningi abamhlophe kwakungumphumela. (Nambitha知道在非洲有很多白人小孩。)

5. Yini le nambitha uyang'khathaza? (为什么这个孩子一直在吵闹?)

6. Inaye iphupha lakhe ngezwi lakhi, utshawe impela ebesidlala ngonathemba. (她的梦想是听到她孩子们的声音,看到他们实现自己的梦想。)

7. Kwenzenjani emva kwezinyanga ezimbili izinyanga ezigcine nambitha kulesisikhathi? (两个月后,孩子在这个时候会发生什么?)

8. Ngiyathemba ukuthi babambe iqhaza nezinhlazane ngo-Nambitha. (我希望他们能与Nambitha和其他年轻人一起奋斗。)

9. Akasayi kumhlophe ukuze adlule amaphoyisa esasitshela nambitha. (他不会白白逃脱警察告诉他的Nambitha的处分。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: viticultural是什么意思 viticultural的读音、翻译、用法
下一篇: Suhl是什么意思 Suhl的读音、翻译、用法