burara是什么意思 burara的读音、翻译、用法

burara是什么意思 burara的读音、翻译、用法

'burara'这个词语来源于菲律宾语,意为混乱或杂乱无章。常见翻译还有乱七八糟、杂乱无序等。这个词语通常用来形容一种混乱、无序的状态,可以用于形容事物、场所或人物等。

以下是9个含有'burara'的例句:

1. Ang kwarto ay burara kaya kailangan nating linisin.

这个房间很乱,我们需要打扫一下。

2. Hindi ko maintindihan ang burarang sistema sa oina.

3. Bumili ako ng bagong organizer para hindi maging burara ang aking mesa.

我买了一个新的组织架来避免我的桌子变得杂乱无序。

4. Ang lansangan ay burara dahil sa mga nakatambay na basura.

街道很脏乱,因为有很多垃圾堆积。

5. Si John ay burara sa kanyang pag-aaral kaya kailangan niyang mag-aral ng mas mabuti.

约翰的学习状态很混乱,所以他需要更加努力学习。

6. Ang mga damit niya ay burara, kailangan niya silang labhan.

他的衣服很脏乱,需要洗涤。

7. Dahil sa burarang trapiko, nalate ako sa aking pagdating sa oina.

由于交通混乱,我迟到了上班。

8. Bawal maging burara sa mga pampublikong lugar.

在公共场所不允许杂乱无序。

9. Ang mga libro sa kanyang bahay ay burara dahil hindi siya naglilinis ng madalas.

他家里的书很脏乱,因为他不经常打扫。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: meandro是什么意思 meandro的读音、翻译、用法
下一篇: Sleeper是什么意思 Sleeper的读音、翻译、用法