retornanca是什么意思 retornanca的读音、翻译、用法

retornanca是什么意思 retornanca的读音、翻译、用法

'retornanca' 是加泰罗尼亚语的一个词语,可以翻译为“回流”或“回归”。

这个词语常用于描述水流的方向或动力学中的一些现象,例如气体或液体的逆流、电流的回流等。

以下是9个含有 'retornanca' 的例句:

1. "La retornança del riu després de la inundació és impressionant." (洪水过后河流的回流令人印象深刻。)

2. "La retornança de la calor al llarg del dia és inevitable." (白天热量的回流是不可避免的。)

3. "El pont té una retornança per reduir la vibració." (这座桥有一个回流来减少震动。)

4. "La retornança del gas a l'atmosfera és una preocupació ambiental important." (气体返回大气是一个重要的环境关注点。)

5. "La retornança de la bola va fer que el jugador caigués." (球的回流使球员摔了一跤。)

6. "El disseny inclou una retornança per millorar l'eficiència del motor." (这个设计包括一个回流来提高发动机效率。)

7. "La retornança d'aigua neteja el sistema de filtratge." (水的回流清洗了过滤系统。)

8. "La retornança de la sang a l'òrgan és vital per al seu funcionament." (血液返回器官对其功能至关重要。)

9. "La retornança de les larves al mar és un procés fascinant." (幼虫返回海洋是一个迷人的过程。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: igneo是什么意思 igneo的读音、翻译、用法
下一篇: escavadura是什么意思 escavadura的读音、翻译、用法