jiu-jitsu是什么意思 jiu-jitsu的读音、翻译、用法

jiu-jitsu是什么意思 jiu-jitsu的读音、翻译、用法

'jiu-jitsu'是日语中的词语,中文翻译为“柔道、柔术”。它是一种源于日本的武术形式,强调利用对手的力量来制胜,追求技巧娴熟、快速准确的反击能力,被许多人视为是一种优雅的体育运动和一种有益的自卫技能。

以下是9个含有'jiu-jitsu'的例句:

1. ブラジルの柔術家が優勝した。(Burajiru no jiu-jitsu-ka ga yūshō a.) - 巴西的柔术家获得了冠军。

2. 神奈川の柔道クラブで毎週木曜日に柔術のレッスンがある。(Kanagawa no jūdō kurabu de maishū mokuyōbi ni jūjutsu no ressun ga aru.) - 神奈川的柔道俱乐部每周四有柔术课程。

3. 柔術はヨーロッパでも愛されるスポーツである。(Jūjutsu wa Yōroppa de mo aisareru supōtsu de aru.) - 柔术也是在欧洲广受欢迎的运动。

4. 私は柔術を習いたいです。(Watashi wa jūjutsu o naraitai desu.) - 我想学柔术。

5. 柔道は柔術の一種である。(Jūdō wa jūjutsu no ikkusu de aru.) - 柔道是柔术的一种形式。

6. 柔術の技を見るのは非常に興味深いです。(Jūjutsu no waza o miru no wa hijō ni kyōmi ai desu.) - 观看柔术技巧非常有趣。

7. 柔術は日本文化の一部である。(Jūjutsu wa Nihon bunka no ichibu de aru.) - 柔术是日本文化的一部分。

8. グラップリングと柔術の違いを知っていますか? (Gurappuringu to jiu-jitsu no chigai o te imasu ka?) - 你知道摔跤和柔术的区别吗9. 柔術の大会に参加するのは緊張します。(Jūjutsu no taikai ni sanka suru no wa kinchō shimasu.) -参加柔术比赛很紧张。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: folheacoes是什么意思 folheacoes的读音、翻译、用法
下一篇: Matthew Fox是什么意思 Matthew Fox的读音、翻译、用法