pupar是什么意思 pupar的读音、翻译、用法

pupar是什么意思 pupar的读音、翻译、用法

‘pupar’是瑞典语中的一个词语,意思是“蛹”。它通常用来描述昆虫或其他节肢动物在成长过程中经过的蛹化过程。

以下是9个含有‘pupar’的例句:

1. Efter att fjärilen har kläckts ur pupan så lever den bara några veckor.(瑞典语:蝴蝶从蛹中孵化出来后,只能生存几周。)

2. För att överleva i pupastadiet behöver insekten tillräckligt med näring och skydd från fiender.(瑞典语:为了在蛹中存活,昆虫需要足够的营养和保护免受天敌袭击。)

3. Vissa arter av skalbaggar kan stanna i pupastadiet i flera år innan de kläcks som fullvuxna insekter.(瑞典语:某些甲虫品种可以在蛹阶段停留数年之久,然后孵化成为成年昆虫。)

4. Före puppstadiet bygger insekten en kokong eller pupafodral där den kan utvecklas i skydd.(瑞典语:在蛹化之前,昆虫会建造一个茧或蛹壳,以保护自己的生长。)

5. Pupastadiet är en avgörande del av många insekters livscykel där deras kroppar genomgår dramatiska förändringar.(瑞典语:蛹化阶段是许多昆虫生命周期中重要的一部分,它们的身体会发生剧烈的变化。)

6. Grönfinken bygger sitt bo i buskar eller träd och använder ofta pupaskal som en del av byggnadsmaterialet.(瑞典语:绿蓝蓝在灌木丛或树上建造巢穴,通常使用蛹壳作为建筑材料的一部分。)

7. När en fjäril har blivit en pupa finns det inte mycket att göra för att påskynda utvecklingen till vuxen.(瑞典语:当蝴蝶成为蛹后,没有太多的事情可以做来加速其成年发育。)

8. Under pupastadiet förvandlas larverna till vuxna insekter genom en process som kallas metamorfos.(瑞典语:在蛹化阶段,幼虫通过一种称为的过程变成成年昆虫。)

9. Utan ett tillräckligt stöd i form av skyddande kokongar eller pupaskal skulle många insektsarter inte kunna överleva till vuxen ålder.(瑞典语:如果没有足够的支持,如保护性茧或蛹壳,许多昆虫品种将无法存活到成年。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: acido aminado是什么意思 acido aminado的读音、翻译、用法
下一篇: Xian是什么意思 Xian的读音、翻译、用法