trapo是什么意思 trapo的读音、翻译、用法

trapo是什么意思 trapo的读音、翻译、用法

'trapo' 是菲律宾语,可以翻译为“抹布”。它常出现在家庭生活中,用于擦拭和清洁。

以下是9个含有 'trapo' 的例句:

1. Kailangan kong maglinis ng bahay, kaya kumuha ako ng trapo.(我需要打扫房子,所以拿了一条抹布。)

2. Nagpunas ako ng mesa gamit ang trapo.(我用抹布擦拭桌子。)

3. Huwag mong itapon ang mga trapo sa basurahan.(不要把抹布扔进垃圾桶。)

4. Magdala ka ng trapo para mapunasan ang basa mong sapatos.(拿条抹布擦拭你湿了的鞋子。)

5. Mayroong mga iba't ibang klase ng trapo na pang-kusina.(厨房有各种不同类型的抹布。)

6. Tumatagal ng isang linggo bago palitan ang trapo.(一个星期后才更换抹布。)

7. Kailangan ng maraming trapo sa paglilinis ng malaking bahay.(清洁大房子需要许多抹布。)

8. Mahalaga na linisin ng maayos ang mga trapo upang hindi magdulot ng sakit.(抹布清洁干净很重要,否则会引起疾病。)

9. Hindi dapat gamitin ang trapo sa lahat ng bagay dahil ito ay maaaring magdulot ng mga bakterya.(不应该将一条抹布用于所有事物,因为它可能会传播细菌。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Sargento-mor是什么意思 Sargento-mor的读音、翻译、用法
下一篇: aprovaca0是什么意思 aprovaca0的读音、翻译、用法