Origanum是什么意思 Origanum的读音、翻译、用法

Origanum是什么意思 Origanum的读音、翻译、用法

1. Origanum是希腊语,中文翻译为"牛至"。

2. Origanum是一种常见的香料植物,在地中海地区广泛栽培。

3. Origanum是希腊菜肴中常用的调味品之一。

4. 他们用Origanum调味意大利面条。(希腊语)

5. 我们使用Origanum制作羊肉串。(希腊语)

6. Origanum可以提高食欲。(希腊语)

7. Origanum是药用植物,可以用于治疗消化不良等疾病。(希腊语)

8. 许多希腊家庭都自己种植Origanum。(希腊语)

9. 在希腊料理中,Origanum是绝不可或缺的调味品。(希腊语)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: nao geremos是什么意思 nao geremos的读音、翻译、用法
下一篇: haj是什么意思 haj的读音、翻译、用法