barangay是什么意思 barangay的读音、翻译、用法

barangay是什么意思 barangay的读音、翻译、用法

'barangay'是菲律宾的语言,在英文中常翻译成“village”或“district”。它是菲律宾的基层单位,类似于中国的乡镇或村庄。一个barangay通常由几百到几千人组成,由一名领导,负责管理这个区域的公共事务和社区安全等问题。

以下是9个含有'barangay'的例句:

1. Ang barangay captain ay nagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga proyekto ng gobyerno.(这个barangay的领袖正在宣传的项目。)

(The barangay captain is spreading information about government projects.)

2. Sa bawat barangay ay mayroong maliliit na tindahan na nagbebenta ng mga pang-araw-araw na pangangailangan.(在每个barangay里都有小商店销售日常所需品。)

(In every barangay, there are small stores that sell daily necessities.)

3. Kailangan namin ng mga barangay tanod upang panatilihing ligtas ang aming komunidad.(我们需要barangay来维护我们社区的安全。)

(We need barangay watchmen to keep our community safe.)

4. Ang pagpaparehistro sa barangay ay kinakailangan upang makatanggap ng serbisyo mula sa gobyerno.(在barangay注册是获得服务的必要条件。)

(Registration in the barangay is necessary to receive government services.)

5. Sa bawat halalan, ang tao sa barangay ang nagpapasya kung sino ang kanilang iboboto.(在每次选举中,barangay居民决定他们要投票给谁。)

(In every election, the people in the barangay decide who they will vote for.)

6. Ang barangay hall ay ginagamit bilang sentro ng mga aktibidad sa buong barangay.(barangay大厅被用作整个社区活动的中心。)

(The barangay hall is used as a center for activities throughout the barangay.)

7. Ang barangay health center ay nagbibigay ng libreng konsultasyon sa mga residente.(barangay健康中心为居民提供免费咨询。)

(The barangay health center provides free consultations for residents.)

8. Sa bawat barangay ay mayroong mga oyal na nangangasiwa sa mga proyekto ng komunidad.(在每个barangay里都有专门负责社区项目的官员。)

(In every barangay, there are officials who oversee community projects.)

9. Kasama ng barangay captain, ang sangguniang barangay ay nagdedesisyon tungkol sa mga alituntunin at regulasyon.(与barangay领袖一起,barangay议会制定有关条例和规定的决策。)

(Together with the barangay captain, the barangay council makes decisions about rules and regulations.)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Seiwa是什么意思 Seiwa的读音、翻译、用法
下一篇: nage是什么意思 nage的读音、翻译、用法