Badghis是什么意思 Badghis的读音、翻译、用法

Badghis是什么意思 Badghis的读音、翻译、用法

Badghis是阿富汗的一种语言,也称为巴达赫什语。它主要在阿富汗西部的巴达赫什省使用,且是该省的语言之一。

常见翻译:巴达赫什语

用法:Badghis是一种少数民族语言,使用者主要分布在阿富汗西部的巴达赫什省。这种语言是西语族下的一种语言。

例句:

1. د خور خپله شنه د بدغېس کور پر تيرو ماښام کړېږي

(我的兄弟在巴达赫什省的一家商店工作)

2. غواړو نه ما زموږ په بدغېس کې د قوربند ډګره وو

(我们在巴达赫什省的农田里种植了玉米)

3. سر له کوارمي د بدغېس په جګگېډو کې څرونکو سوي

(在巴达赫什省的一个小村庄里,有一座小山)

4. حغند شیرينه د بدغېس کور یوازې د کابل هواپیمونی مخموره کړېږي

(来自巴达赫什省的蜂蜜和甜点卖得很好,甚至可以被送往喀布尔)

5. زما په بدغېس کور يو اوږدوالي سترېدونکي لري

(我在巴达赫什省有一个好朋友)

6. د بدغېس کور مازار په مرکز کې د فرودګاه پر په لاره جګه کيږي

(在巴达赫什省的马扎里夫人市中心,有一个机场)

7. نن په بدغېس کور بېلې اورېدلې وکوي

(现在在巴达赫什省,正在下大雪)

8. بدغېس په یوه ګوري کې دوه خوراک جوړ شوي دی

(在巴达赫什省的一个村庄里,做了两道美食)

9. کال پېښې شو او زما کور په بدغېس کې د بارانو مرکې شوی دی

(去年下了一场雨,我的房子在巴达赫什省受到了影响)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Bauhinia rufescens是什么意思 Bauhinia rufescens的读音、翻译、用法
下一篇: jongleur是什么意思 jongleur的读音、翻译、用法