Zalla是什么意思 Zalla的读音、翻译、用法

Zalla是什么意思 Zalla的读音、翻译、用法

Zalla是埃塞俄比亚语中的一个词语,意思是“周末”。

这个词通常用来指周末休息时间,也可以用来表示特定节日的休息日。在埃塞俄比亚,周末是星期天,因此这个词通常也用于指星期天。

以下是9个含有Zalla的例句:

1. Zalla farda himmataa jira.(今天是周末,我们可以休息。)

2. Nagaan Zalla tokko malee, barattootni tokko dura wajjiin jibbaa godhuu danda’anii jiru.(即使今天是周末,学生们也要前往学校参加活动。)

3. Zalla Oromoo/Nafxanyaa dhaloota yoo dhaabate, mana hidhaatiin ittiin sadarkaa dhaabate.(无论是奥罗莫人的周末还是以太人的周末,我们都要在家进行清洁活动。)

4. Zalla ilaalchisee, dhaloota fiigichaatti kan biroo gabaabaa qabaachuuf jecha hirmaannaa ta'aa.(在周末,我们可以前往公园,享受户外活动。)

5. Zalla abbaan biyyaa yoo karaa nagaa qabatee, nagaa fi barattoota nagaa qabatee jiruun danda’ama.(在周末,我们应该学习如何维持和平,如何与同学和睦相处。)

6. Zalla fiigichaatti kan qabachuuf, kan armaan gadii qabaachuuf jecha dhaamsa wal fakkaatuun darbu.(在周末,我们可以前往乡村,欣赏传统音乐和舞蹈。)

7. Zalla keessatti gaaffii dhaabatee fi bifa gammaddan dhaabatee hin beekamu.(在周末,我们应该保持健康的饮食和生活方式。)

8. Zalla kan waaqayyoo fi taataa waaqayyoo ta’uu qabu kanaa hojii si’a wajjiin taasifame.(在周末,我们可以前往教堂,参加活动。)

9. Zalla kan warra naannoo kanaa hojii mirga hiree murteeffateef dhummaan kaleessa ittiin hojjetamuu danda’anii jiru.(在周末,我们可以前往本地社区,了解当地和文化情况。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Cooperia oncophora是什么意思 Cooperia oncophora的读音、翻译、用法
下一篇: alnico是什么意思 alnico的读音、翻译、用法