Berat是什么意思 Berat的读音、翻译、用法

Berat是什么意思 Berat的读音、翻译、用法

'Berat'是阿尔巴尼亚语,通常用作名词,意思是“重量”。在阿尔巴尼亚语中,它还可以指一个城市的名称。这个词语在阿尔巴尼亚的日常生活中使用频率很高,尤其是在商业或贸易领域中。

以下是9个例句:

1. Unë kam nevojë për një peshore të re për të pesuar një lugë berat. (我需要一把新秤来称一勺重量。)

2. Ky çantë mund të mbajë një berat prej 20 kilogramësh. (这个包可以承受20公斤的重量。)

3. Nuk mund të vrapoj më shumë se 50 metra me këtë berat mbi shpinë.(我不能带着这么重的东西跑超过50米。)

4. Berati është një qytet i bukur në jug të Shqipërisë.(Berat是阿尔巴尼亚南部一个美丽的城市。)

5. Duhet të paguani për çdo berat shtesë.(您必须为每个额外的重量付费。)

6. Ky produkt ka një berat të lehtë dhe mund të transportohet lehtësisht.(这个产品很轻,可以轻松运输。)

7. Berat e tyre nuk është e njëjtë, kështu që nuk mund të ndajnë sasinë e ushqimit në mesin e tyre.(他们的重量不同,所以不能在他们之间分配食物。)

8. Do të duhet të lëvizni këtë objekt në një vend tjetër sepse është mbi limitin e beratit.(您需要将此物移动到另一个位置,因为超过了重量限制。)

9. Berati është një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë dhe është në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s.(Berat是阿尔巴尼亚最古老的城市之一,并被联合国教科文组织列入世界遗产名录。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Nintendo是什么意思 Nintendo的读音、翻译、用法
下一篇: Paul Karrer是什么意思 Paul Karrer的读音、翻译、用法