Tsukuyomi是什么意思 Tsukuyomi的读音、翻译、用法

Tsukuyomi是什么意思 Tsukuyomi的读音、翻译、用法

'Tsukuyomi'是日本的语言,可以翻译成月读,意为“月之神读”。

月读是日本神话中的一个神,负责统治月亮。在日本的古代祭祀中,月亮的崇拜很重要,所以月读成为了重要的神祇,被尊崇为日本五大部族中的一位神。

以下是含有'Tsukuyomi'的9个例句:

1. 月读の力は非常に強力である。(Tsukuyomi no chikara wa hijō ni kyōryoku de aru.) - 月读的力量非常强大。

2. 月読命は日本神話の神様である。(Tsukuyomi no mikoto wa Nihon shinwa no kamisama de aru.) - 月读命是日本神话中的神祇。

3. 月夜には、月読命を祀って祭りが行われた。(Tsukiyo ni wa, Tsukuyomi no mikoto o matsuri tachiori maa.) - 在月夜里,有人们举行祭典来供奉月读命。

4. 月読命の神社は日本各地にある。(Tsukuyomi no mikoto no jinja wa Nihon kakuchi ni aru.) - 以月读命为对象的神社分布在日本各地。

5. 月読は、八百万の神の一人である。(Tsukuyomi wa, yaoyorozu no kami no hitori de aru.) - 月读是八百万神中的一位。

6. 月読と太陽神は、日本神話における兄弟である。(Tsukuyomi to taiyōshin wa, Nihon shinwa ni okeru kyōdai de aru.) - 月读和太阳神是日本神话中的兄弟。

7. 月読の力は、夜の力である。(Tsukuyomi no chikara wa, yoru no chikara de aru.) - 月读的力量是夜晚的力量。

8. 月読は、月を支配する神である。(Tsukuyomi wa, tsuki o shihai suru kami de aru.) - 月读是支配月亮的神。

9. 月読の子孫は、日本の皇室に続いている。(Tsukuyomi no shison wa, Nihon no kōsu ni tsuzuite iru.) - 月读的后裔一直延续到了日本的皇室。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Eukelade是什么意思 Eukelade的读音、翻译、用法
下一篇: gourmet是什么意思 gourmet的读音、翻译、用法