min nan是什么意思 min nan的读音、翻译、用法

min nan是什么意思 min nan的读音、翻译、用法

"Min Nan"这个词语来源于汉语,指的是闽南语,是中国南方的一种汉语方言。闽南语主要使用于中国福建省南部地区及其周边地区,包括及东南亚等地。闽南语在语音、词汇及语法等方面都有自己的特点。

常见翻译:Min Nan(闽南语)、话、福州话、客家话等。

用法:Min Nan可用于表示一种方言,也可表示一种语言。

以下是含有"Min Nan"的9个例句:

1. Góa sī chi̍t ê pēng-iú, goá ū lâi-tiàn Tâi-oân ê Min Nan-gí, tshé-tsò hōo m̄-ho̍k bô? (我是一位朋友,我会讲的闽南语,这对你有没有帮助?)

(闽南语)我是一位朋友,我会讲的闽南语,这对你有没有帮助2. É-kha̍p sī tī Tâi-oân ê Min Nan-gí bûn-téng. (阿甲是的闽南语母语者。)

(闽南语)阿甲是的闽南语母语者。

3. Ngài mài khì Min Nan-gí póo hoat, póo-suann. (我不会闽南语跳舞,跳算了。)

(闽南语)我不会闽南语跳舞,算了。

4. Guá bē-ng sī ū chhut-kha, tō sî Tâi-oân ê Min Nan-gí. (我的父母是出国的,但是他们会讲的闽南语。)

(闽南语)我的父母是出国的,但是他们会讲的闽南语。

5. Ji̍t-gō͘ mā tsi̍t lâng kóng Min Nan-gí, póo hó-hó. (今天没人说闽南语,糟糕。)

(闽南语)今天没人说闽南语,糟糕。

6. Mài-chhīⁿ kám-siáⁿ Min Nan-gí, mài-chióh tó-lí. (不要用闽南语,不要抽烟。)

(闽南语)不要用闽南语,不要抽烟。

7. Ū-tso̍k kā Min Nan-gí mā ū-tso̍k kā Pū-hōe-jī. (有些人会说闽南语有些人会说白话字。)

(闽南语)有些人会说闽南语有些人会说白话字。

8. Tâi-oân ê Min Nan-gí chhùi-t̂ông chhōe-pêng sok-khì. (的闽南语对于学生来说是个难题。)

(闽南语)的闽南语对于学生来说是个难题。

9. Miâ-koah tī hōa-gí bûn-téng, tsi̍t ê pa̍t-kàu sī Tâi-oân ê Min Nan-gí. (美国没有语言,其中一种语言是的闽南语。)

(闽南语)美国没有语言,其中一种语言是的闽南语。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Pelargonium crispum是什么意思 Pelargonium crispum的读音、翻译、用法
下一篇: Calgary是什么意思 Calgary的读音、翻译、用法