iPi是什么意思 iPi的读音、翻译、用法

iPi是什么意思 iPi的读音、翻译、用法

'iPi'是南非祖鲁语中的一个词语,意为“舞蹈”。

使用方法:iPi一般用于形容人们跳舞的动作或者舞蹈团体的名称。

例句:

1. Ngicela ungene kude ngesikhathi sokudla uze uze ithayela iPi.(我请求你在饭后过来看看跳舞。)

请注意,这句话的意思是“我请求你在饭后过来看看跳舞”,其中“iPi”在这句话中表示跳舞。

2. Siyabonga namuhla emva kokudla kuzoba nentombi ezithanda ukuthayela iPi ebusuku.(今天晚上吃完饭后,我们会有一个喜欢跳舞的姑娘。)

在这句话中,“iPi”表示舞蹈。

3. Uthokozile ukuthi besenziwe iPi emakhaya.(他很开心他们在家跳舞。)

这句话中,“iPi”表示跳舞。

4. Inkululeko iyasisekelwa ikakhulukazi uma zitholakala izinsizwa ezithanda ukuthayela iPi.(尤其是当喜欢跳舞的年轻人被发现时,自由得到维护。)

在这句话中,“iPi”表示跳舞。

5. Kuyafanele abantu abangakwazi ukuthayela iPi babe nezingane zabo.(那些不会跳舞的人应该有他们的孩子们。)

在这句话中,“iPi”表示跳舞。

6. Ngibonge ukuthi besethengisa amabhokisi okudlala iPi.(我很感激他们卖跳舞盒子。)

在这句话中,“iPi”表示舞蹈。

7. Abantu abaningi bangathanda ukuthayela iPi noma bathanda imibuzo ngoba inkulumo yabantu ingumqondo wabo.(许多人不喜欢跳舞或者提问,因为这反映了他们的性格。)

在这句话中,“iPi”表示跳舞。

8. Izinsizwa ezithanda ukuthayela iPi zilalelelwe impilo yazo ngoba zizwe ukuthi iPi iyakhuluma ngomgogodla.(喜欢跳舞的年轻人沉迷于她们的生活,因为跳舞是一种语言。)

在这句话中,“iPi”表示跳舞。

9. Uma ufuna ukuyaziqhenya, ngicela uzokubheka ku-iPi.(如果你想了解她,请看她跳舞。)

在这句话中,“iPi”表示跳舞。



  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Ballina是什么意思 Ballina的读音、翻译、用法
下一篇: Primula是什么意思 Primula的读音、翻译、用法