Le Duan是什么意思 Le Duan的读音、翻译、用法

Le Duan是什么意思 Le Duan的读音、翻译、用法

Le Duan是越南语中的一个名字,意为“光荣的力量”。Le Duan是越南党的重要之一,他在20世纪xx年代至xx年代期间担任越南党。在越南,Le Duan的名字被视为英雄的象征。常见的翻译有“勒端”、“黎端”等。

以下是9个含有“Le Duan”的越南语例句及其中文翻译:

1. Le Duan là một trong những lãnh đạo cách mạng vĩ đại của Việt Nam.(Le Duan是越南伟大的之一。)

2. Bên cạnh Hồ Chí Minh, Le Duan cũng được nhân dân Việt Nam tôn vinh như một anh hùng.(和一样,Le Duan也被越南视为英雄。)

3. Trong cuốn sách này, tác giả đã nghiên cứu và phân tích khái niệm về văn hóa cách mạng của Le Duan.(在这本书中,作者研究和分析了Le Duan对文化的理解。)

4. Le Duan đã hướng dẫn các quốc gia Ấn Độ Dương khác chiến đấu chống lại áp bức và dã man của thực dân Pháp.(Le Duan指导了其他印度洋国家反抗法国殖民者的斗争。)

5. Le Duan nói rằng phải đấu tranh để giành lại độc lập và tự do cho Việt Nam.(Le Duan说必须为越南的和自由而斗争。)

6. Huyện Le Duan là một trong những huyện nghèo ở tỉnh Bình Thuận.(Le Duan区是滨顺省贫困的地区之一。)

7. Le Duan đã kêu gọi cả nước đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược.(Le Duan呼吁全国起来反对入侵者。)

8. Phát biểu chào mừng ngày sinh nhật của Le Duan, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi ý chí cách mạng của anh ta.(在庆祝Le Duan生日的讲话中,赞扬了他的意志。)

9. Le Duan đã dành cả cuộc đời để lãnh đạo cách mạng và đấu tranh cho sự nghiệp độc lập tự do của Việt Nam.(Le Duan用他的一生来领导,为越南的和自由事业而斗争。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Zhangqiu是什么意思 Zhangqiu的读音、翻译、用法
下一篇: graffiti是什么意思 graffiti的读音、翻译、用法