Albay是什么意思 Albay的读音、翻译、用法

Albay是什么意思 Albay的读音、翻译、用法

"Albay"这个词语来源于菲律宾语,意为“火山”。

常见翻译:火山(volcano)

用法:一般用来形容一个地区内存在的火山。

例句:

1. Sa Albay, maraming magagandang tanawin sa paligid ng bulkang Mayon.(在阿尔拜省,梅永火山周围有很多美丽的景色。)

(英译:In Albay, there are many beautiful views around the Mayon Volcano.)

2. Ang Bulkang Mayon sa Albay ay nag-aalburoto.(阿尔拜的梅永火山正在喷发。)

(英译:The Mayon Volcano in Albay is erupting.)

3. Ang Albay ay isa sa mga lugar sa Pilipinas na mayroong maraming aktibong bulkan.(阿尔拜是菲律宾拥有许多活火山的地方之一。)

(英译:Albay is one of the places in the Philippines with many active volcanoes.)

4. May mga turistang pumu sa Albay upang makita ang mga bulkan.(有很多游客来阿尔拜看火山。)

(英译:Many tourists come to Albay to see the volcanoes.)

5. Ang mga residente sa Albay ay sanay na sa mga pagk ng mga bulkan.(阿尔拜的居民已经习惯了火山的喷发。)

(英译:The residents of Albay are used to the eruptions of the volcanoes.)

6. Ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991 ay nagdulot ng matinding pinsala sa Albay.(xx年的Pinatubo火山爆发给阿尔拜造成了严重的。)

(英译:The eruption of the Pinatubo Volcano in 1991 caused severe damage to Albay.)

7. Maraming mga miyembro ng pamilya ang namatay dahil sa pagsabog ng Bulkang Mayon sa Albay.(由于阿尔拜梅永火山的喷发,许多家庭成员死亡。)

(英译:Many family members died due to the eruption of the Mayon Volcano in Albay.)

8. Ang Albay ay isang magandang lugar para sa mga gustong mag-hiking.(阿尔拜是想徒步旅行的人的好地方。)

(英译:Albay is a great place for those who want to go hiking.)

9. Sa Albay, makakakita ka ng mga bahay na gawa sa lahar mula sa mga bulkan.(在阿尔拜,你可以看到用火山岩石做成的房子。)

(英译:In Albay, you can see houses made of volcanic rocks.)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Yayoi Kusama是什么意思 Yayoi Kusama的读音、翻译、用法
下一篇: Barreiro是什么意思 Barreiro的读音、翻译、用法