Toshodai-ji是什么意思 Toshodai-ji的读音、翻译、用法

Toshodai-ji是什么意思 Toshodai-ji的读音、翻译、用法

'Toshodai-ji'是日语词汇,中文翻译为“唐招提寺”。它是位于日本奈良市的一座古老的佛教寺院,建于8世纪,是日本历史上最早的建筑之一。这个词语通常用于介绍日本的文化和历史,以及旅游和观光方面。

以下是一些含有“Toshodai-ji”的例句:

1. この週末には、唐招提寺に行きたいです。(Kono shūmatsu ni wa, Toshodai-ji ni ikitai desu.) - 这个周末我想去唐招提寺。

2. 唐招提寺はとても美しいです。(Toshodai-ji wa totemo utsukushii desu.) - 唐招提寺非常美丽。

3. 唐招提寺には、多くの歴史的な建造物があります。(Toshodai-ji ni wa, ōku no rekishiteki na kenzōbutsu ga arimasu.) - 唐招提寺有许多历史古迹。

4. 唐招提寺は、国宝として認定されています。(Toshodai-ji wa, kokuhō to shite nintei sareteimasu.) - 唐招提寺被认定为国宝。

5. 唐招提寺の周りには、美しい景色がたくさんあります。(Toshodai-ji no mawari ni wa, utsukushii keshiki ga takusan arimasu.) - 唐招提寺周围有许多美景。

6. 唐招提寺は、古代日本の仏教建築の重要な例です。(Toshodai-ji wa, kodai Nihon no Bukkyō kenzō no jūyōna rei desu.) - 唐招提寺是日本古代佛教建筑的重要例子。

7. 唐招提寺の前には、美しい池があります。(Toshodai-ji no mae ni wa, utsukushii ike ga arimasu.) - 在唐招提寺前有一个美丽的池塘。

8. 唐招提寺は、日本人だけでなく、外国人観光客にも人気があります。(Toshodai-ji wa, Nihonjin dake naku, gaikokujin kankōkyaku ni mo ninki ga arimasu.) - 唐招提寺不仅受到日本人的欢迎,也受到外国游客的欢迎。

9. 唐招提寺で見ることができる仏像はとても美しいです。(Toshodai-ji de miru koto ga dekiru butsuzō wa totemo utsukushii desu.) - 唐招提寺的佛像非常美丽。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Maxim Kontsevich是什么意思 Maxim Kontsevich的读音、翻译、用法
下一篇: Anda是什么意思 Anda的读音、翻译、用法